/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Članak iz PoljoMagazina: AGROPELET

BIOENERGETIKA JE STALNO AKTUELNA, A PREMA MIŠLjENjU STRUČNjAKA, U BUDUĆNOSTI ĆE IGRATI ZNAČAjNU ULOGU U OSIGURAVANjU ENERGETSKE NEZAVISNOSTI DRŽAVA. JEDNA OD FORMI BIOENERGETIKE KOJA JE NAJPRIHVATLjIVIJA ZA POLjOPRIVREDNIKE KOJI SE BAVE RATARSTVOM JE PELET PROIZVEDEN OD BILjNIH OSTATAKA – AGROPELET

Proizvodnja i upotreba peleta nije ništa novo, ali većina proizvođača koristi otpad iz drvoprerađivačke industrije, dok samo mali deo njih koristi biomasu iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Svrha ovog članka nije da tražimo uzroke zašto je to tako, već da vam stručno predstavimo novu liniju za proizvodnju agropeleta, češkog proizvođača ProPelety čiji je zastupnik za Srbiju, hrvatsku, Bosnu i hercegovinu, Crnu goru, Sloveniju i Makedoniju firma Agromercator dOO Kisač.

NOVA LINIJA ZA PROIZVODNJU AGROPELETA NA TRŽIŠTU

Linije velikog kapaciteta za koje je potreban transport sirovine sa velike udaljenosti stručnjaci smatraju za ekonomski neopravdane. S druge strane, male linije nemaju dovoljan kapacitet za zadovoljavanje potreba velikih kupaca. Zato se češki proizvođač odlučio za proizvodnju linija srednjeg kapaciteta koje su predviđene za srednje i velike poljoprivredne proizvođače, kao i za preduzeća koja se bave ratarstvom. Kada linija radi u dve smene može da preradi približno 50 % proizvodnje slame u radijusu sa poluprečnikom od 10-20 km. Ova univerzalna linija omogućava proizvodnju peleta od slame žitarica, uljarica, mahunarki, od trave i od energetskih biljaka sa mogućnošću doziranja zrnastih ili praškastih materijala kao što je otpad kod aspiratera za čišćenje žitarica, pleve itd. Linija može da se instalira na većini farmi jer je potreban priključak za struju do 100 kW, a potrebe za prostorom su male (do 60 m2) i može se postaviti u postojeće objekte – stara, neiskorišćena skladišta. Linije se kompletno konstruišu i proizvode u Češkoj, a koriste se delovi prema standardima EU- ležajevi SKF, elektromotori Siemens i Lenze. Takođe, proizvode i sopstvenu matricu za presu koja mora da ispunjava sve potrebne uslove da bi se pomoću nje dobio kvalitetan pelet od raznih sirovina iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

SEPARATOR BALA

Funkcija separatora bala je ravnomerno usitnjavanje materijala koji dolazi iz četvrtastih ili roto bala, koje nisu ravnomerno sabijene, a mogu da budu od slame raznih ratarskih kultura. Ispred separatora bala se nalazi sto za pripremanje bala – u suštini transporter širine i dužine za kvadratne ili rolo bale sa količinom za jedan sat rada bez dodavanja bala. Separator čine dva horizontalno postavljena valjka koji se nalaze jedan iznad drugog, na kojima se nalaze spiralno Postavljeni noževi. Sastavni deo separatora bala je i sabirač kamenja i magnet za metale i dozator za mešanje zrnastih i brašnastih materijala. Masa se dalje melje na sitnu frakciju u klasičnom Mlinu čekićaru i propada kroz sito, pa se pomoću pneumatskog transporta premešta u silos. Višak Vazduha se preko filtracije izbacuje u okolinu. Ovim silosom se završava tzv. „prljavi“ deo linije.

PRESA– NAJVAŽNIJI DEO LINIJE

Iz silosa se pužnim transporterom dozira samleveni materijal u najvažniji deo linije – presu. Presa se sastoji od stacionarnih valjaka koji sabijaju materijal kroz rotirajuću matricu. Matrica je dvostrana i lako se menja. Princip procesa peletiranja je sabijanje – lepljenje pomoću lignina koji se oslobađa na temperaturi cca 100°C ……. v důsledku tření materiálu v matrici.

Ova temperatura se javlja usled pritiska između matrica i valjaka. Pelet iz prese pada na vibrirajući transporter koji služi za čišćenje peleta od prašine i sitnih polomljenih delova peleta. Tako na transporter zahlađenje peleta dolazi prečišćen pelet, a zahvaljujući tome ne dolazi do zgrudvavanja uskladištenog peleta, njegovog vlaženja i samim tim gubitka tržišne vrednosti. Za hlađenje se koristi vazduh iz okoline koji ventilatori uduvavaju na pelet koji se kreće transporterom za hlađenje. Upravljanje kompletnom linijom se vrši pomoću jednog upravljačkog panela. Celi proces je poluautomatski i zahteva samo praćenje protoka materijala i po potrebi njegovo regulisanje. direktno se kontroliše dotok materijala u separator bala i doziranje sirovine u presu dok se rad ostalih delova linije automatski prilagođava prema podešenim parametrima na separatoru i dozatoru prese.

OPTIMALNA VLAGA – UTICAJ VLAGE

Vlaga sirovine najviše utiče na sam proces peletiranja. Da bi proizveden pelet imao najveću kalorijsku vrednost potrebno je da ima vlagu do 10%. Kod procesa peletiranja ispari cca 5% vlage i to je razlog zašto bi trebalo da bude vlaga ulazne sirovine oko 14%. Žetvene ostatke je potrebno balirati kada je njihova vlaga 11–12%, zato što slama i seno u balama povuku vlagu iz vazduha do približno 15–16%. Materijal sa vlagom oko 20% je moguće preraditi, ali može da dovede do problema na separatoru bala a visoka vlažnost sirovine ima i negativan uticaj na kvalitet peleta. U slučajevima kada je vlaga manja od 10%, nema dovoljno pare za vezivanje materijala u pelet. U takvim slučajevima je potrebno uskladišten materijal nakvasiti do željene vlage jedan dan pre prerade ili koristiti automatsko dodavanje vode u presi.

ENERGETSKI REZULTAT LINIJE – PELET SA 35 PUTA VEĆOM ENERGIJOM OD UTROŠENE ENERGIJE ZA NJIHOVO PELETIRANJ

Za liniju ProPelety sa kapacitetom 1000kg agropeleta je potrebno cca. 100kW nominalne „Prljavi“ deo linije snage. Odnosno na 1kg proizvedenog peleta se utroši približno 100W struje u zavisnosti od vlage i ostalih parametara. Količina energije koja se oslobađa u procesu sagorevanja agropeleta, u zavisnosti od materijala, približna je energiji mrkog uglja, u brojkama to iznosi oko 15–16Mj. Savremeni automatski kotlovi omogućavaju dobijanje 3500W energije iz 1kg peleta što je približno 35 puta više od energije utrošene za proizvodnju.

ZAŠTO PROIZVODITI PELET, A NE KORISTITI BALIRANU SLAMU?

  • Kalorijska vrednost – slična kalorijskoj vrednosti mrkog uglja jer je energija u peletu komprimovana
  • Laka manipulacija, manje potrebe za skladištima – zapreminska masa agropeleta cca 700 kg/m 3 je 4-5 puta veća od balirane slame
  • Univerzalnost korišćenja – u toplanama i elektranama, u standardnim kotlovima kao dodatak uglju, u domaćinstvima za grejanje u specijalnim kotlovima za agropelet u kojim je efikasnost sagorevanja veća od 90%
  • Laka regulacija i automatizovan proces sagorevanja u zavisnosti od potreba korisnika.

UKRATKO O PREDNOSTIMA LINIJE ZA PROIZVODNJU PELETA PROPELETY:

  • Univerzalnost korišćenja (slama, seno, piljevina, strugotine, pleva, odpad od prečistača žitarica i sl.)
  • Kompaktno rešenje (potrebna površina za postavljanje linije cca 60 m2)
  • Za srednja i velika poljoprivredna gazdinstva i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (korišćenje postojećih skladišta, infrastrukture i mehanizacije, priključak za struju do 100kW).

Koncept linije ProPelety je postavljen kao celina sa izbalansiranim kapacitetima pojedinih delova linije sa mogućnošću modifikacije na osnovu potreba kupca –može se menjati položaj transportera, liniju je moguće kombinovati sa postojećim postrojenjima ili je povezati na podvozne silose za utovar kamiona, silose za skladištenje, pakerice, itd.

Autor: Ing. Vladimir Hajek, ProPelety d.o.o., Žďár nad Sázavou, Češka
Prevod: Ing. Jaroslav Domonji Agromercator d.o.o.,
Kisač, Srbija, Tel. +381 69 185 30 03, E-mail: jaroslav.domonji@agromercator-kisac.com