/ CZ / EN / GR / PL / RO / RS / RU / SK / BG /

Производството на пелети повишава ефективността на земеделието

Производството на пелети повишава ефективността на земеделието

Разговор с г-н Микулаш Фурнаджиев, Управител на Екоефект България
който работи с „ProPelety“ като дистрибутор за региона България

Agrobio

Бихте ли представили фирма Екоефект?

Oт 12 години се занимаваме с технологии и средства за оползотворяване на биомаса, в това число котли на биомаса, дробилна техника и линии за производство на пелети. Може би сме едни от

първите, които започнаха да внасят котли на пелети в България. Започнахме с малки линии за производство на пелети за домашни нужди и за малки фирми с някакъв отпадък. Постепенно се разраснахме и вече предлагаме големи линии за агро пелети с производителност до 2 тона на час. Насочени сме основно в линиите за производство на агро пелети от слама, люцерна, царевичак, слънчогледова люспа и всякакъв друг селскостопански отпадък. Нашите линии придават стойност на този отпадък чрез технологията, която предлагаме от А до Я, т.е. от раздробяването до пълненето в биг бег или други чували. Представители сме на фирми от Чехия, Словакия и Западна Европа, като основната фирма за пелети, която представяме е чешката компания ПроПелети.

Разкажете за технологията на производство на агро пелети.

Суровината за производство на агро пелети зависи от земеделския производител, но обикновено представлява малки или големи бали слама. Много е важно е да се запази влажност на материала до 14%, за което е отговорен клиента. В началото на инсталацията стои раздробяващата техника - входящ транспортьор, раздробител и чукова мелница, след която материалът се изважда с вентилатор и чрез пневматичен транспорт се пренася към междинен бункер с филтрация. След него стои преса с производителност – от 700 кг/час до 2000 кг/час. След пресата следва сито, което отстранява некачествен пелет и прах, след което охлаждащ транспортьор прави пелетите вече готови за пълнене в биг бег. По описания начин се правят агропелетите. При дървесните пелети е необходима допълнителна техника за сушене и евентуално раздробяване на материала.

Какви са ползите от агро пелетите за земеделските производители?

Възможностите за използване на агро пелетите са в 4 направеления. Първото е за фураж, чиято хранителна стойност зависи от състава на входящата суровина. Второто направление е за горене – в този случай се постига висока ефективност на изгаряне. Трети вариант за използване на пелетите е за постелка, която има редица предимства пред сламата като по-висока абсорбираща способност, почиства се по-лесно и по този начин се повишава хигиената. Четвъртото направление е за тор. Агро пелетите се изкупуват в много страни на запад за изгаряне– в Полша, Чехия, Словакия, където голяма част от топлоцентралите работят на такива пелети. Сламата трябва или да се остави на полето, или да се балира и да се търси реализация – за горене и за постелка, а в посочените страни производителите си купуват такива линии за оползотворяване на биомасата. Използвайки линия за производство на агро пелети, и големите, и малките земеделски производители могат да оползотворят отпадъка от селскостопанската си дейност, като му създават принадена стойност. По този начин повишават многократно икономическата ефективност на своето производство, получавайки краен продукт, който могат да реализират. Технологията на производство позволява едносменен, двусменен или трисменен режим на работа. Тази инсталация предлага възможност и за бърза диагностика при сервиз, тъй като позовяла директна връзка с производителя онлайн. Предлагаме консултация, проектиране, доставка, монтаж до ключ и сервиз. Също така обучение в страната и в чужбина.

Бихте ли споделили за Ваши реализирани проекти в страната?

Последният реализиран проект от миналата година е в района на Лом, като основен реализатор е нашият партньор фирма Инеа Енерджи. Проектът е линия с капацитет около един тон на час за производство на агро пелети от люцерна, от слънчогледова люспа и царевичак. Проектът беше завършен ноември месец. Клиентите работят спокойно и са доволни. Четири месеца е реален срок за доставка на такава инсталация.